Adfærdskodeks for de godkendte innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne har udgangspunkt i Lov om Teknologi og Innovation, som har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i det danske erhvervsliv.

Innovationsmiljøerne har udgangspunkt i Lov om Teknologi og Innovation, som har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i det danske erhvervsliv.

Innovationsmiljøernes opgave er på vegne af staten at investere risikovillig statslig kapital i lovende videnbaserede iværksættervirksomheder, og herefter bistå disse virksomheder med coaching, sparring og rådgivning i de første og ofte vanskelige faser af deres udvikling. Mange vidensbaserede iværksættere starter virksomhed for første gang og er ikke bekendte med drift af hurtigt voksende virksomheder eller med principper for risikovillig kapital. Her spiller innovationsmiljøerne en central rolle frem mod etableringen og igangsætningen af succesfulde virksomheder.

Innovationsmiljøerne yder et væsentligt bidrag til etableringen af nye højteknologiske virksomheder og arbejdspladser i Danmark og er et centralt bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og erhvervsliv og potentielle investorer på den anden side.

Innovationsmiljøerne arbejder med en høj forretningsetik og integritet. Det er ikke alene, hvad der gøres, men også hvordan det gøres, der afgør resultaterne og hvordan innovationsmiljøerne opleves hos interessenterne og i omverden.

Dette adfærdskodeks er udtryk for innovationsmiljøernes ønske om at sikre og udvikle et professionelt og servicemindet omdømme baseret på væsentlige principper som trolighed, ansvarlighed, respekt og etik. Det beskriver, hvorledes innovationsmiljøerne bør agere over for omverdenen, og hvad iværksættere og andre kan forvente, når de tager kontakt til et innovationsmiljø for at søge rådgivning og finansiering til gennemførsel af forretningsidéer.

Udover at følge gældende love og regelsæt, vil innovationsmiljøerne efterleve nærværende adfærdskodeks som et udtryk for en fælles ambition om at handle etisk korrekt og med integritet i enhver situation. Høj standard i samarbejdet med samtlige interessenter skal være fundamentet for varig succes.

Innovationsmiljøerne og de innovative iværksætteres interesser vil ikke altid være sammenfaldende. Innovationsmiljøerne tager derfor proaktivt initiativ til at forventningsafstemme investeringsvilkår og betingelser på et tidligt tidspunkt i kontakten med den innovative iværksætter.

 

Sådan skal interessenterne opleve innovationsmiljøerne

Innovationsmiljøerne skal være det første sted forskere og andre videnbaserede iværksættere søger hen, når de søger viden og økonomisk assistance til afdækning af det kommercielle potentiale for deres opfindelser. Innovationsmiljøerne skal være synlige for brugere og interessenter gennem deltagelse i innovationsfremmende fora og den offentlige debat. Innovationsmiljøerne skal kommunikere målrettet og præcist via deres respektive hjemmesider med beskrivelser af investeringsfokus og ideelle sagsforløb samt oplysninger om kontaktpersoner, samt hensigtsmæssige og bæredygtige finansieringstilbud i de sager, der vurderes at have et signifikant kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne sikrer, at de finansieringstilbud, der tilbydes innovative iværksættere, er i overensstemmelse med den risikovillighed, Innovationsmiljøerne skal udvise, samt afspejler finansieringsvilkår, der kan sikre en privat medfinansiering under samme vilkår.

 

Sådan bidrager innovationsmiljøerne til samfundet

Innovationsmiljøerne er en helt central og uundværlig del af den danske innovations- og erhvervsfremmepolitik. Innovationsmiljøerne opsøger aktivt forskning og innovation i de danske videnmiljøer. Innovationsmiljøerne bidrager til at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af det danske innovationssystem. Overblik, professionalisme og kvalitet i rådgivningen af porteføljeselskaberne er nøgleparametre. Innovationsmiljøerne deltager i internationale fora for iværksætteri og hjemtager og sætter ny viden i spil på området til fordel for videnbaserede iværksættere i Danmark. Videndelingen tilrettelægges i Foreningen af Innovationsmiljøer og Forskerparker i Danmark (FOIN) og i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 

Centrale adfærdsregler for innovationsmiljøerne

Innovationsmiljøerne har på baggrund af ovenstående fastlagt en række centrale adfærdsregler:

1 Vi hjælper iværksættere til at opnå succes
Innovationsmiljøerne tilfører viden og yder professionel rådgivning inden for centrale innovationsdiscipliner som teknologisk udvikling, licensiering, patentering, finansiering, marketing, kommercialisering, management og organisationsudvikling. Innovationsmiljøerne skaber kontakt til de relevante aktører, herunder agenter og konsulenter, der kan give iværksættere den hjælp og sparring, de har behov for. Innovationsmiljøerne sikrer, at honorarer til disse aktører er rimelige og fair i forhold til de leverede ydelser. Innovationsmiljøernes egne medarbejdere yder kun betalt rådgivning til iværksættere såfremt dette er aftalt mellem parterne på forhånd.

2 Vi fokuserer på professionalisme og kvalitet
Innovationsmiljøerne udviser høj forretningsetik og fairness, når iværksættere tilbydes finansiering i form af lån eller egenkapital. Finansieringsvilkår skal på én og samme tid afspejle risikovillighed og understøtte, at der kan opnås en varig privat medfinansiering af projekter. Innovationsmiljøerne begrunder eventuelle afslag om medfinansiering overfor iværksættere og tilbyder vejledning om alternative finansieringskilder.

3 Vi konkurrerer åbent og loyalt med hinanden og samarbejder med
andre aktører i det offentlige innovationsfremmesystem.
Innovationsmiljøerne konkurrerer åbent og uafhængigt på det danske marked og under iagttagelse af gældende konkurrenceretlige regler. Innovationsmiljøerne opsøger dialog og samarbejde med andre nøgleaktører i det det danske innovationsfremmesystem, herunder væksthuse, GTS-institutter og universiteter. Innovationsmiljøerne deltager aktivt i fælles initiativer, der fremmer etableringen af nye højteknologiske virksomheder og arbejdspladser i Danmark.

4 Vi sikrer en objektiv beslutningsstruktur
Innovationsmiljøerne sikrer sig mod mulige interessekonflikter gennem en beslutningsstruktur, hvor der er klare skillelinjer mellem det beslutningstagende og det udøvende niveau i deres organisationer, og hvor der åbenhed om kapitalstrømme og samarbejde mellem koncernforbundne selskaber.

5 Vi sikrer fortrolig information og immaterielle rettigheder
Innovationsmiljøerne behandler al information, som kommer til deres kendskab fortroligt. Innovationsmiljøerne opbevarer information sikkert og begrænser adgangen til denne information til de personer, der har brug for at kende til informationerne for at kunne udføre deres arbejde.

6 Vi kortlægger brugertilfredshed og udarbejder performance regnskab
Innovationsmiljøerne sikrer løbende, at innovationsmiljøernes sagsbehandling og finansieringstilbud er i overensstemmelse med interessenternes berettigede forventninger. Innovationsmiljøerne gennemfører kundeanalyser, hvor interessenter har mulighed for at tilkendegive deres mening om innovationsmiljøernes rådgivnings- og finansieringstilbud. Innovationsmiljøerne udarbejder et årligt performanceregnskab, hvor der gøres rede for effekter, nøgletal, resultater og andre centrale forhold omkring Innovationsmiljøernes aktiviteter.

7 Vi fremmer udvikling og vækst
Innovationsmiljøerne bidrager med investeringer og aktiviteter med henblik på, at skabe velfærd og vækst, økonomisk fremskridt og social udvikling.

8 Vi inddrager etiske aspekter og miljømæssig ansvarlighed i vores investeringsbeslutninger
Innovationsmiljøerne investerer alene i selskaber og projekter, der overholder høje etiske og miljømæssige standarder, uanset hvor de arbejder.

9 Vi fører en aktiv og udadvendt informationspolitik
Innovationsmiljøerne er synlige overfor potentielle brugere og samarbejdspartnere og målretter kommunikation efter brugernes behov. Innovationsmiljøerne sikrer et højt informationsniveau både internt og eksternt og bidrager til at skabe overblik for porteføljeselskaber og kvalificerer deres mulighed for at finde de rette samarbejdspartnere. Innovationsmiljøerne ønsker at skabe opmærksomhed og være dagsordenssættende med viden om innovativt iværksætteri i den offentlige debat gennem en aktiv presse- og kommunikationsstrategi.


Med ønsket om et godt samarbejde med alle vores interessenter.
Kommentarer og spørgsmål kan rettes til innovationsmiljøerne – se www.foin.dk

Februar 2011

information om brug af cookies

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her

ACCEPTER